***ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
***Limit 200